Logo Busse

Registratie

Ik wil een professionele klant wordenAanhef :  
Informatieplicht overeenkomstig GDPR
Op deze pagina biedt BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG (kort 'BUSSE') zakelijke gebruikers de mogelijkheid hun firma ook met vermelding van persoonsgegevens te registreren. Het registreren is nodig voor het nemen van precontractuele maatregelen en het nakomen van een contract met de gebruiker.

De gegevens worden door de gebruiker in een schermapplicatie ingegeven en doorgestuurd naar BUSSE via een SSL-/TLS-versleutelde verbinding. BUSSE controleert de gegevens en beslist of er voor de firma van de zakelijke gebruiker een klantenaccount voor de inkoop van goederen wordt aangemaakt. Het resultaat van die beslissing wordt via e-mail aan de gebruiker meegedeeld.

Verzamelde gegevens worden in beveiligde IT-systemen met Duitse vestiging verwerkt. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.

De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces benodigd:
1. Datum en uur van uw indiening
2. Gegevens met betrekking tot uw persoon en uw firma, meer bepaald adres, branche en bereikbaarheden

Verantwoordelijke:
BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG, Industriering 2, DE 49393 Lohne (kort 'BUSSE')
Contact: datenschutz@busse-reitsport.de

Doel van de verwerking en wettelijke grondslagen:
Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens in het kader van de registratieprocedure is de toestemming van de gebruiker (artikel 6 alinea 1 lit. a GDPR).
Na opening van een klantenaccount voor de gebruiker volgt de verwerking van persoonsgegevens met precontractuele of contractuele doeleinden (artikel 6 alinea 1 lit. b. GDPR).

Duur van de opslag: Indien BUSSE als gevolg van de registratie van de gebruiker beslist om geen klantenaccount voor de firma van de gebruiker aan te maken, worden, tenzij andere wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn, alle verstrekte gegevens na afloop van een termijn van twee maanden automatisch verwijderd.
Indien beslist wordt een klantenaccount te openen verwerkt en slaat BUSSE de persoonsgegevens op voor de duur van de handelsovereenkomst. De gegevens zelf worden alleen in Duitsland of in de EU/EER verwerkt en worden, indien er geen andere bestemmingen van kracht zijn, bij de beŽindiging van de samenwerking opnieuw verwijderd.

Rechten van de betrokkene: Bij BUSSE bestaat het recht om te verzoeken om een uitgebreide informatieverstrekking met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens (artikel 15 GDPR). Bovendien kan om rectificatie (artikel 16 GDPR), verwijdering (artikel 17 GDPR) of aanpassing van de gegevens (artikel 18 GDPR) worden verzocht. Verder bestaat het recht uit bezwaar (artikel 21 GDPR) en overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 GDPR). Een informeel bericht aan de op de website www.busse-reitsport.de in impressum vermelde contacten volstaat. Daarvoor worden geen andere kosten aangerekend dan de basistarieven in voorkomend geval.
Daarenboven bestaat een recht op bezwaar bij de bevoegde overheden voor bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij de Data Protection Officer voor de gegevensbescherming Niedersachsen).

Externe dienstverleners: Om onze contractuele en wettelijke verplichtingen te vervullen laat BUSSE zich gedeeltelijk bijstaan door externe dienstverleners.

Andere bestemmelingen: Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook aan andere instanties worden overgemaakt. Aan overheden ter nakoming van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld financiŽle instanties, socialezekerheidsorganen...). BUSSE laat de gegevens ook door dienstverleners verwerken. Daarbij horen gegevensverwerkers in opdracht bijvoorbeeld: hosters en andere IT-dienstverleners zoals externe administratie, onderhoud en tele-onderhoud, webdesign, cloud-toepassingen, scandienstverleners, verwijderaars van akten/datadragers, lettershops, website-tracking, reclameagentschappen, incassobedrijven en kredietbureaus.

Verder: Meer informatie over gegevensbescherming is op internet te vinden via de link: www.busse-reitsport.de/datenschutz.php
Colofon | Gegevensbescherming