Logo Busse

Rejestracja

Chcę zarejestrować się jako nowy klient biznesowyForma :  
Obowiązek informacyjny według RODO
Na niniejszej stronie BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG (w skrócie 'BUSSE') umożliwia użytkownikom biznesowym rejestrację swojej firmy m.in. z podaniem danych osobowych. Rejestracja jest wymagana w celu podjęcia działań, których realizacja jest niezbędna przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

Użytkownik wprowadza dane do maski wprowadzania danych i przesyła do BUSSE za pośrednictwem połączenia zaszyfrowanego certyfikatem SSL/TLS. BUSSE weryfikuje dane i decyduje, czy dla firmy użytkownika biznesowego zostanie utworzone konto klienta niezbędne do zakupu towarów. O decyzji użytkownik zostanie poinformowany w e-mailu.

Wszelkie dane są przetwarzane w zabezpieczonych systemach informatycznych zlokalizowanych na terenie Niemiec. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:
1. Data i godzina wprowadzenia danych przez użytkownika
2. Dane dotyczące osoby i firmy użytkownika, w szczególności adres, branża i dane kontaktowe

Administrator danych:
BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG, Industriering 2, 49393 Lohne, Niemcy (w skrócie 'BUSSE')
Kontakt: datenschutz@busse-reitsport.de

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach procesu rejestracji, w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Po otwarciu konta klienta dla użytkownika przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, odbywa się w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Okres przechowywania danych: W przypadku gdyby wskutek rejestracji użytkownika BUSSE podjęło decyzję o niezakładaniu konta klienta dla firmy użytkownika, wszelkie zgromadzone dane zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy, o ile nie mają zastosowania żadne inne ustawowe okresy przechowywania.
W przypadku podjęcia decyzji o utworzeniu konta klienta BUSSE przetwarza i gromadzi dane osobowe na czas relacji biznesowej. Dane są przetwarzane tylko na terenie Niemiec lub UE/EOG i są usuwane w chwili zakończenia współpracy, o ile nie obowiązują inne postanowienia.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od BUSSE udzielenia wyczerpujących informacji o przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, może żądać sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). Poza tym osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) i do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość na dane do kontaktu podane w impressum pod adresem www.busse-reitsport.de. Oprócz kosztów transferu według taryfy podstawowej nie powstają przy tym żadne inne koszty.
Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (np. do Inspektora Ochrony Danych w Dolnej Saksonii).

Usługodawcy zewnętrzni: W celu wypełnienia obowiązków umownych i prawnych BUSSE częściowo korzysta z usług usługodawców zewnętrznych.

Inni odbiorcy: Dane osobowe mogą być przekazywane także innym odbiorcom, takim jak urzędy, w celu spełnienia wymogów ustawowych (np. urzędy skarbowe, ZUS itd.). Na zlecenie BUSSE dane są przetwarzane również przez usługodawców. Zaliczają się do nich podmioty przetwarzające dane na zlecenie, np. oferujące usługi hostingu oraz inni dostawcy usług informatycznych, takich jak zewnętrzna administracja, serwis i serwis zdalny; oraz dostawcy usług projektowania witryn internetowych, dostawcy rozwiązań w chmurze, dostawcy usług skanowania, dostawcy usług niszczenia dokumentów/nośników danych, tzw. lettershops, dostawcy usług śledzenia stron w sieci, agencje reklamowe, przedsiębiorstwa windykacyjne i wywiadownie.

Pozostałe postanowienia: Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w internecie pod adresem: www.busse-reitsport.de/datenschutz.php
Impressum | Polityka prywatności